Новини служби зайнятості на 15.02.2023

Дата: 15.02.2023 11:49
Кількість переглядів: 309

Добровеличківське управління Новоукраїнської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості надає інформаційні матеріали:

для шукачів роботи:

«Швейна компанія з Херсонщини створює робочі місця на Кіровоградщині», «Чи мають безробітні інформувати центр зайнятості про виїзд за межі України під час дії воєнного стану?», ««Власна справа»: Уряд видасть понад 7 тис. мікрогрантів у 2023 році», «Послуги служби зайнятості для ВПО», «Стартував набір в об’єднану штурмову бригаду «Лють».


Послуги служби зайнятості для ВПО

 

Фахівці Кіровоградського об­ласно­го цен­тру зай­ня­тос­ті надають  від­по­ві­ді на най­більш по­ши­ре­ні за­пи­тан­ня сто­сов­но пос­луг Державної служби зайнятості, які можуть отримати внут­рішньо пе­ре­мі­ще­ні особи?

Який перелік документів необхідно подати внутрішньо переміщеній особі для реєстрації в Державній службі зайнятості?

Щоб стати на облік і отримати статус безробітного, необхідно подати наступний перелік документів:

- паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією;

- документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);

- трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.

Що ро­би­ти, як­що до­ку­мен­ти втра­че­но?

Від­по­від­но до За­ко­ну Ук­ра­їни «Про за­без­пе­чен­ня прав і сво­бод                    внут­рішньо пе­ре­мі­ще­них осіб» вста­нов­ле­но спро­ще­ну про­це­ду­ру ре­єс­тра­ції як без­ро­біт­них, умо­ви приз­на­чен­ня, тер­мі­ни та роз­мір вип­ла­ти до­по­мо­ги по                без­ро­біт­тю.

Ре­єс­тра­ція від­бу­ва­єть­ся в будь­-яко­му цен­трі зай­ня­тос­ті Ук­ра­їни за міс­цем пе­ре­бу­ван­ня гро­ма­дя­ни­на.

Внут­рішньо пе­ре­мі­ще­на осо­ба, яка звіль­ни­лась, але не має до­ку­мен­тів, що під­тверджу­ють факт звіль­нен­ня, пе­рі­оди тру­до­вої ді­яль­нос­ті та стра­хо­во­го ста­жу, от­ри­мує ста­тус без­ро­біт­но­го без ви­мог, що зас­то­со­ву­ють­ся за зви­чай­ної про­цеду­ри.

До от­ри­ман­ня до­ку­мен­тів та ві­до­мос­тей про пе­рі­оди тру­до­вої ді­яль­нос­ті, за­ро­біт­ну пла­ту, стра­хо­вий стаж до­по­мо­га по без­ро­біт­тю таким осо­бам приз­на­ча­єть­ся у мі­ні­маль­но­му роз­мі­рі.

Що ро­би­ти, як­що осо­ба не звіль­ни­ла­ся з по­пе­реднього міс­ця ро­бо­ти?

Внутрішньо переміщена особа, яка не має змоги припинити трудові відносини за пунктом 1 статті 36, статтями 38, 39 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором за попереднім місцем проживання, має право на розірвання трудового договору в односторонньому порядку.

Необхідно лише звернутися до найближчого центру зайнятості/філії за місцем вашого перебування та подати заяву на ім’я роботодавця.

Датою припинення трудового договору вважатимуть наступний день після подання такої заяви.

Центр зайнятості повідомить:

- роботодавця – будь-якими засобами комунікації, у т. ч. електронними;

- територіальний орган ПФУ; 

- територіальний орган ДПС. 

Чи збе­рі­га­єть­ся вип­ла­та до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю, як­що лю­ди­на ева­ку­юва­ла­ся з міс­ця, де ве­дуть­ся ак­тивні бойові дії?

Так, зберігається. У ра­зі змі­ни міс­цезна­ход­ження че­рез ак­тивні бойові дії, при­пи­нен­ня ре­єс­тра­ції в служ­бі зай­ня­тос­ті в та­ко­му ви­пад­ку не від­бу­ва­єть­ся. Осо­ба мо­же звер­ну­ти­ся до цен­тру зай­ня­тос­ті за міс­цем по­точ­но­го про­жи­ван­ня для по­шу­ку ро­бо­ти та от­ри­ман­ня вип­ла­ти до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю.

Як через «Дію» оформити допомогу по безробіттю?

У сервісі «Дія» можна:

 • подати заяву на отримання статусу безробітного;  
 • поновити статус безробітного;
 • подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.

Щоб подати заявку, треба:

 • зайти в сервіс «Дія»
 • обрати послугу «Допомога по безробіттю»
 • заповнити заяву-анкету
 • обрати найближчий центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування
 • ввести номер соціального банківського рахунку
 • обрати періодичність отримання виплат
 • завантажити необхідні документи,
 • перевірити сформовану заяву та підписати електронним підписом.

Результат розгляду з’явиться у «Дії», також надійде лист на електронну пошту і смс на телефон.

Після надання статусу безробітного з особою зв’яжеться кар’єрний радник центру зайнятості для подальшої співпраці щодо пошуку роботи.

 

Чи може внутрішньо переміщена особа здобути нову професію, актуальну на ринку праці регіону або підвищити свою кваліфікацію?

Державна служба зайнятості організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян, що сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та поверненню до трудової діяльності. Навчання здійснюється з урахуванням потреб ринку праці, що гарантує подальше працевлаштування після навчання.  


 

Бажаєте стати касиром? Навчайтеся!

 

Якщо ж ви перебуваєте у пошуках стабільної роботи, ми радо запропонуємо вам професію «Касир торговельного залу». Не маєте елементарних знань щодо прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів, основ психології?

Є бажання опанувати ази професії сфери торгівлі? Для вас є чудова пропозиція – навчання за сприяння Державної служби зайнятості.

21 лютого 2023 року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості стартує професійне навчання за професією «Касир торговельного залу». Термін навчання – 5,3 міс.

Умовами направлення на навчання є:

 • повна/базова загальна середня  освіта;
 • вік особи не менше 18 років;
 • медична довідка.

Нагадаємо, що для безробітних громадян, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Зацікавила пропозиція? За деталями звертайтеся до фахівців відділу активних програм зайнятості Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. 0 (522) 321 328 або до філій обласного центру зайнятості/їхніх структурних підрозділів за місцем вашого перебування.

Орієнтовний графік навчання за іншими професіями, які можна здобути за сприяння Державної служби зайнятості у лютому 2023 року, тут: https://cutt.ly/FCw1Y4L

Пишіть у  Telegram-канал – t.me/dcz_kir


«Власна справа»: Уряд видасть понад 7 тис. мікрогрантів у 2023 році

 

Загальна сума мікрогрантів може сягнути 1,8 млрд грн.

Які результати минулого року?

Мікрогранти отримали 3,3 тис. підприємців, які створять понад 8 тис. робочих місць

Хто може отримати мікрогрант?

Отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності.

Як отримати мікрогрант?

 1. Подайте заяву та бізнес-план свого проекту через сайт Дія;
 2. Пройдіть співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості після перевірки заявки.

За результатами перевірки Держслужбою зайнятості ухвалюється рішення про надання мікрогранту чи відмову.

 

Детальніше тут: https://cutt.ly/U3aU3na


Чи мають безробітні інформувати центр зайнятості про виїзд за межі України під час дії воєнного стану?

Так, мають.

Таке інформування передбачено статтею 44 Закону України “Про зайнятість населення” - зареєстрований безробітний зобов’язаний інформувати кар’єрного радника протягом 3-х робочих днів про виїзд за межі України. Інформування має здійснюватися у не залежності від причини і строку виїзду. Інформування має здійснюватися як під час дії воєнного стану так і в мирний час. Неповідомлення про виїзд за межі України є підставою для припинення реєстрації безробітного.

Слід також враховувати, що навіть за умови повідомлення про виїзд за межі України, під час дії воєнного стану реєстрація безробітного припиняється з 31-го календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України у разі безперервного перебування ним за кордоном понад 30 календарних днів. У такому разі безробітний зобов’язаний подати до центру зайнятості заяву про припинення реєстрації.

Ознайомитись з текстом Закону України “Про зайнятість населення” можна на вебсторінці Державного центру зайнятості http://surl.li/dyfss

Є питання, пов'язані зі сферою зайнятості? Звертайтеся до обласного центру зайнятості, філій чи їхніх структурних підрозділів за місцем вашого перебування або телефонуйте на «гарячу лінію» обласного центру зайнятості https://cutt.ly/92zW4cb

Крім того, обласний центр зайнятості має власний Telegram-канал, що створений для обміну повідомленнями з клієнтами.

Підтримка ДСЗ#12 Кіровоград https://t.me/dcz_kir


 

Швейна компанія з Херсонщини створює робочі місця на Кіровоградщині

 

Херсонське підприємство ТОВ «Швейна компанія «ВІД» через початок активних бойових дій змушене було змінити своє місце локації. Відновлювати свої потужності та відкривати виробничу ділянку з пошиття спеціалізованого одягу для Збройних Сил України компанія буде на Кіровоградщині, у т.ч. й у м. Світловодськ.  

Тож, аби допомогти підприємству укомплектувати вільні робочі місця на новоствореній виробничій дільниці фахівці Світловодського управління Олександрійської філії обласного центру зайнятості провели для шукачів роботи презентацію роботодавця.

Слід наголосити, що це ефективна форма поєднання інтересів двох сторін ринку праці: для роботодавців – оперативно укомплектувати підприємство, для шукачів роботи –  можливість у досить короткий строк вирішити питання своєї зайнятості.

Тож, аби максимально задовольнити кадрові потреби роботодавця, фахівці управління попередньо опрацювали професійно-кваліфікаційний склад безробітних, і запросили на захід саме тих, які б максимально відповідали вимогам роботодавця.  Поспілкуватися з директором підприємства  Скрипником Ярославом та заступником директора з управління персоналом Березою Наталією виявили бажання понад 30 незайнятих трудовою діяльністю громадян.

«Починати усе з нуля не просто та головне – мати віру та надію у світле та мирне майбутнє. Зараз ми як ніколи повинні тримати наш економічний фронт. Якщо ми зараз усі згуртуємось, то Перемога не змусить себе довго чекати», – зазначив директор підприємства.

Начальник виробництва, технолог, майстер та швачки – це ті вакансії, які наразі є затребуваними на релокованому підприємстві.

Запитань було чимало: щодо умов та оплати праці кожної з них, специфіки та графіка роботи, вимог щодо професійних якостей працівників, а також можливості кар’єрного зросту.

Роботодавець повідомив, що розмір заробітної плати від 12 000 до 15 000 грн, що він готовий брати на роботу людей без досвіду роботи та організувати разом зі службою зайнятості професійне навчання, у т. ч. й безпосередньо на виробництві.

Насамкінець заходу Н. Береза провела анкетування претендентів на посаду швачки, а директор підприємства провів співбесіди з кандидатами на посади технолог, майстер та начальник виробництва.

Ви роботодавець, маєте вільні робочі місця чи створюєте нові, плануєте підвищити професійні компетенції працівників чи є потреба у професійному навчанні спеціалістів за професіями, що необхідні вашому підприємству? Або ж ви перебуваєте у пошуках роботи і самотужки це зробити не вдається? Звертайтесь до найближчої філії обласного центру зайнятості та її структурних підрозділів за місцем вашого перебування. Контакти тут http://surl.li/emipw

 


Стартував  набір в об’єднану штурмову бригаду «Лють»: запрошують усіх охочих кропивничан

 

Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» — це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, призначений для відсічі та стримування збройної агресії росії проти України.

   У січні 2023 року розпочато формування штурмової бригади «Лють»,  до яких можуть вступати бійці-патріоти, добровольці, націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

До цієї роботи долучилася й Державна служба зайнятості, яка проводить спільну з Національною поліцією України широку інформаційно-роз'яснювальну роботу серед безробітних, у т.ч. під час проведення заходів.

Тож, днями, у приміщенні Онуфріївського відділу  Олександрійської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості старший інспектор сектору кадрового забезпечення Олександрійського районного відділу поліції Вікторія Антонішена провела презентацію оперативно-штурмової бригади «Лють».

Вона наголосила, що основу цих бригад становитимуть досвідчені працівники поліції та спецпризначенці, котрі неодноразово брали участь у бойових діях.

В. Антонішена розповіла безробітним про механізм вступу до поліцейської об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють»,  а також поінформувала про переваги служби у добровольчій бригаді Національної поліції. Наголосила, що на кандидатів, які пройдуть спеціальний відбір, чекає високоякісна підготовка та достойне грошове забезпечення. Після завершення військових дій кожен з працівників бригади зможе залишитися працювати в поліції.

Безробітні, які були присутні на заході, узяли активну участь у дискусії щодо переваг та недоліків роботи у поліції, а також мали можливість отримати індивідуальні консультації з питань, які їх цікавили. 

Наостанок поліціянтка запросила вмотивованих, рішучих та патріотично налаштованих долучитися до команди однодумців та стати на захист країни.

Бажаєте отримувати корисну інформацію, пов'язану зі сферою зайнятості? Запрошуємо відвідати інформаційні заходи, що проводять фахівці філій та їхніх структурних підрозділів. Орієнтовний графік за посиланням https://kid.dcz.gov.ua/storinka/seminary-treningy

Є питання сфери зайнятості? Звертайтеся до найближчої філії обласного центру зайнятості або телефонуйте за номерами, що розміщені тут: http://surl.li/eghis.

Ми є у Telegram-каналі https://t.me/dcz_kir

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь